Kenmerken en voordelen

1

Centrale beheersing van conformiteit

2

Governance als steunpunt

3

Beheer van inbreuken , rechten en vrijheden, incidenten

Eenvoudig en éénduidig beheer...

Gegevensverwerking en alles wat ermee in verband staat

Bouw en documenteer een gegevensverwerking-register op volledige wijze, aansluitend met een specifieke juridische aflijning. Maak gebruik van geassisteerde risico-analysetechnieken en benut de relationele exploitatiemogelijkheden van RealDPG® .

geassisteerde gegevensbeschermingsanalyses

Verkrijg onweerlegbare inzichten over de risico’s die gepaard gaan met gegevensverwerkingen, door toepassing van diverse analyses (conformiteitsgebaseerd, risico-gebaseerd). Maak evident welke verwerkingen een “hoog risico” of “risico” inhouden, om er de passende veiligheidsmaatregelen op toe te passen.

Gegevensbeschermingseffectenbeoordeling (“Data Protection Impact Assessment”)

Gegevensbeschermingseffectenbeoordeling geven duidelijke inzichten over de verwante risico’s.

Krachtige governance...

Conformiteit aantonen en visualiseren

Bevestig elke stap en behoud overzicht van hoever uw organisatie staat met betrekking tot het EU-GDPR programma.

Bewustzijn, grafisch ondersteund

RealDPG® maakt het mogelijk om al uw beheers-data volledig relationeel te exploiteren. Vele grafische (standaard of op maat) weergaven van analyses, consolidaties en relationele inzichten ondersteunen bewustzijn bij alle soorten belanghebbenden. Bewijs uw maturiteit, gebruikmakend van de verschillende visualisatiemogelijkheden.

Multi-landen gegevensverwerker-Management (data processor management)

Vergewist u van een volledig zicht op uw verantwoordelijkheden ten opzichte van de organisaties waar u gegevens laat verwerken. Toon aan dat internationale aspecten beheerst zijn, specifiek indien het gaat om verwerkers die in een niet EU-land zijn gevestigd.

Integraal beheer van rechten en vrijheden, inbreuken en incidenten...

Beheer van rechten en vrijheden

Wees voorbereid op de uitoefening van rechten en vrijheden zodat een systemische, tegenstelbare reactie mogelijk wordt naar alle belanghebbenden (Data Subjecten, toezichthoudende overheid, Management, Verweerders, )

Beheer van inbreuken

Wees voorbereid op een inbreuksituatie die data subjecten en hun persoonlijke gegevens aanbelangt. Garandeer een systemische, bewijs-krachtige reactie naar alle belanghebbenden (Data Subjecten, toezichthoudende overheid, Management, Verweerders...). Dit is bijvoorbeeld in het geval van niet-beschikbare gegevens, niet-adequate gegevens, veroorzaken van morele, fysieke of financiële schade aan data subjecten, discontinuïteit in de waarborg van rechten en vrijheden,...

Onverwachte situaties en incidentenbeheer

Wat aanvankelijk een onschadelijk incident lijkt te zijn, kan uitmonden in een heuse inbreuk met meerdere gevolgen voor uw organisatie. Het goed monitoren en documenteren van incidenten alsook er meteen mee omgaan, worden dus zeer bewuste en risico-indijkende maatregelen. RealDPG® staat u toe elk detail onweerlegbaar vast te leggen, van feiten tot schade-inschattingen. Dit is zeer waardevol naar verschillende belanghebbenden (Data Protection Office, auditoren, toezichthoudende overheden...)

Cookies opgeslagen